عاقل آنست كه هرگز نكند ميل سه كار

تا همه وقت وجودش به سلامت باشد

زن نگيرد اگرش دختر قيصر باشد

قرض نستاند اگر وعده قيامت باشد

نرود بر در ارباب كرم بهر طمع

اگرچه مشهور چو حاتم به سخاوت باشد