بازی کودکانه بیمارستان حیوانات، آنها به دارو و مراقبت نیاز دارند