بازی سرگم کننده همستر کوچک، همستر را در مسیر هدایت کنید