0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط

1 پاسخ

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
توسط
سلام اگر تا ته می چرخانید و صدا می دهد ایراد شاید از پولس ها باشد یا شاید خالی شدن روغن هیدرولیک فرمان

سوالات مشابه

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
...