کاربر علی یزدی مقدم

عضوی به مدت 8 سال (از آبان 27, 1394)
عنوان کاربری: مدیریت اصلی
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
ویرایش مخفیانه پست ها
بستن هرگونه سوال
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
نمایش کسانی که پست ها را نشانه گذاری کرده یا به آنها امتیاز داده اند
تایید یا رد پست ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
حذف پست های مخفی
Viewing the newest users page
Viewing the special users page

فعالیت توسط علی یزدی مقدم

امتیاز: 20,670 امتیاز (رتبه بندی #1)
سوالات: 0
پاسخ ها: 425 (11 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 24
آمار امتیازدهی: 9 سوال, 18 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 25 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...